Magyarok Németországban
2011. július 25. 14:23
A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb. 80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik német állampolgársággal.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

Magyarok Németországban

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 

vMagyarok Németországban

 

 

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándor-

legények Németországba. Különösen az első világháború

után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos

mezőgazdasági és szakmunkás működött itt. De csak 1945

után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések

szerint

 

120.000 magyar él ma

Németországban.

 

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak

csak 60%-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió

magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon

magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlo-

vén utazási okmánnyal jöttek ide, a németországi össz-

magyarság mintegy 40%-át teszi ki. A legjelentősebb be-

vándorlási hullámok:

 

- 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következmé-

nyeként.

 

- Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 sze-

mély.

 

- 1960 után kb. 25.000 magyar vendégmunkás a volt Jugo-

szláviából.

 

- Az 1968-as „prágai tavasz“ után kb. 5.000 magyar Szlo-

vákiából.

 

- Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

 

- 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

 

- Külön fejezet a „volt NDK“: vendégmunkások és beván-

dorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

 

- 1990-től kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses

szakember Magyarországról.

 

- Azzal számolunk, hogy Magyarország EU-belépése után

az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

 

Területi eloszlás

 

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-

Württemberg és Hessen); a többi „régi“ tartományban kb.

17%; az „új“ tartományokban kb. 8%.

 

Állampolgárság

 

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb.

80%-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik

német állampolgársággal.

 

A németországi magyar élet pillérei

 

- Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61

városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.

 

- A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban

havonta legalább egyszer istentiszteletet.

 

- Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövet-

séghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.

 

- A gyönyörű 10 hektárnyi „Hárshegy Cserkészpark“ a Kastl

/Oberpfalz melletti Mennersbergben fekszik.

 

- A Magyar Gimnázium és Internátus 300 diákkal, ugyancsak

Kastlban, 1948 óta működik.

 

- 5 táncház együttes 4 városban működik.

 

- Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok foglalkoznak a másod- és

harmadgenerációs fiatalokkal.

 

- Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érde-

kében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellem-

ző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisz-

tán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos fel-

adatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németor-

szágban, Pax Romána, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segély-

akciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.

 

- Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az

anyanyelv gyakorlására az alkalmat.

 

- 4 havi lap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az ó-hazáról

és az itteni életről olvasóit.

 

- A „magyar kalendárium“ fénypontjai: karácsonyi betlehemes-

játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nem-

zeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956.

október 23.

 

- „Majálisok“, egyházi búcsúk, táncházak és kirándulások színesítik

az egyesületi műsorokat.

 

- Színházi és irodalmi estek, író-olvasó találkozók a legjobb magyar

írókkal és művészekkel.

 

- Az 1992 óta működő Duna TV és az M2 műholdas adása Német-

országban is igen jól fogható.

 

Elnökség

 

Elnök: Dr. Klement Kornél Elnök- Tamás Péter

 

 Ringstr. 16 helyettes: Esslinger Str. 78

 

 63128 Dietzenbach 70736 Fellbach

 

Pénz- Baczur, Magdolna Dr. Barcsay, Ákos

 

táros: Schwabstraße 3 Bahnhofstr. 63

 

 89155 Erbach 63128 Dietzenbach

 

 Dr. Hatvany Béla Csaba Szilágyi Szabolcs

 

 Bahnhofstr. 18 Königsworther Str. 3

 

 73329 Kuchen 30167 Hannover

 

 Török Miklós Urban Mária

 

 Antoninusstr. 74 Grottkauer Str. 30

 

 60439 Frankfurt 12621 Berlin

 

Tagszervezetek

 

1. Drezdai Magyar Klub, Farkas Károly

01219 Dresden, Rembrandtstr. 4,

2. Neustadti Magyar-Szász Kultúregyesület, Pajkó István

01844 Neustadt, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 25

3. Berlini Magyar Egyesület, Priv.-Doz. Dr. Hetey László

10827 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Platz 4

4. Hamburgi Magyarok Egyesülete, Kulin Miklós

22529 Hamburg, Kollaustr. 16/A

5. Hannoveri Magyar Egyesület, Szilágyi Szabolcs

30167 Hannover, Königsworther Str. 3

6. Kölni Kat. Magyar Egyházközség, Ft. Lukács József

50676 Köln, Thieboldgasse 96

7. Frankfurti Német-Magyar Társaság 1970, Török Miklós

60439 Frankfurt, Antoninus Str. 74

8. Frankfurti Kat. Magyar Egyházközség, Balassa Imre

60487 Frankfurt, Ludwig-Landmann-Str. 365

9. Vajdasági Magyarok No.-i Szövetsége, Visinka Ferenc

63128 Dietzenbach, Geschwister-Scholl-Str. 15

10. 56-os Társaság, id. Klement Kornél

63128 Dietzenbach, Wikingerstr. 1

11. Külföldi Magyar Cserkészszöv. No.-ban, Sipos Irisz

64382 Reichelsheim, Postfach 1220

12. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat, Stolmár György

65835 Liederbach, Wachenheimer Str. 58

13. Ny.-Európai Magy. Cserk. Fennt., Dr. Grynaeus Péter

69488 Birkenau, Blumenstr. 5

14. Erdélyi Világszövetség Stuttgart, Tamás Péter

70736 Fellbach, Esslinger Str. 78

15. Magyar Szabadságharcos Szövetség, Piffkó András

82003 Unterhaching, Postfach 1349

16. Müncheni Széchenyi Kör, Kucsera János

85386 Eching, Kleist Str. 44

17. Ulmi Magyar Kultúregyesület, Dembinszky Tamás,

89077 Ulm, Fort Unterer Kuhberg 16

 

 

Kisebbségügyi és Lobbi munkacsoport

 

A 2005-ös közgyűlés megbízásából és az elnökség felügye-

lete alatt működik a BUOD Kisebbségügyi és Lobbi Munka-

csoportja, melynek tagjai:

 

 Harsay György Varga Attila

 

 Starenweg 8 Albert-Blank-Str. 34a

 

 80937 München 65931 Frankfurt

 


 

Integráció, nem asszimiláció

 

A magyar népcsoport Németországban kitűnően beillesz-

kedett. Tagjai otthon érzik magukat, szívesen laknak itt és

egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A

magyar nyelv és kultúra megőrzése valamint a személyes

kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élő emberekkel

viszont fontos törekvésük. Meggyőződésünk, hogy ezzel a

német és a magyar társadalom fejlődéséhez gyarapítóan

hozzájárulunk. Kétnyelvű gyerekek és felnőttek két kultúrá-

ból meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és tole-

ránsabban viselkednek.

 

Kapcsolatok világszerte

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

(NYEOMSZSZ). 13 nyugat-európai ország magyar csúcs-

szervezete (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia,

Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettor-

szág, Litvánia, Németország, Norvégia, Svédország) már

kb. 350.000 magyar számára megvalósította kicsiben Euró-

pa egyesülését. A cél a magyar közösségek erősítése és

képviselete, valamint Magyarország és az egész magyar-

ság európai integrációjának támogatása.

 

 

 

A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóru-

mának (HTMSZF) teljes jogú tagja. Ez jól mutatja, hogy a

Kárpát-medencei magyar képviseleti szervezetek – mint pl.

RMDSZ, MKP, VMSZ – minket egyenjogú félnek tekinte-

nek. A HTMSZF a MÁÉRT-ban való teljes jogú részvéte-

lünket támogatja.

 

Segítségnyújtás, ha szükséges

 

A németországi magyarság és szervezetei gyakran szer-

veznek a Kárpát-medence szükségben szenvedő lakosai

számára segélyakciót.

 

Körutak

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD)

a magyar kulturális, egyházi és politikai élet kiemelkedő

személyiségei számára rendszeresen szervez németorszá-

gi körutakat. Ezek alkalmával nemcsak tagszervezeteinkkel

találkoznak, hanem jelentős német ill. európai személyisé-

gekkel és intézményekkel is kapcsolatba kerülnek.

 

Videotéka

 

A BUOD videotékájából minden tagszervezet díjmentesen

kölcsönözhet videofilmet különböző rendezvényekhez.

 

Magyar emlékhelyek Németországban

 

- Emléktábla a Duna forrásánál Donaueschingenben: A Duna az

európai népek sorsát összekötő folyam.

 

- Szt. István felesége, Boldog Gizella, sírja és kolostora

Passauban.

 

- Felirat a középkori Mészárosok hídján Nürnbergben az ősi ma-

gyar szürkemarha fejével.

 

- A zeneszerző Liszt Ferenc sírja Bayreuthban.

 

- Emléktábla Limburgerhofban magyar gyalogos- és huszárezre-

deknek, melyek 1793-1796 között a Rehbach vonalát védték.

 

- Emléktábla Ilbenstadtban az 1849-es aradi mártírtábornok gróf

Leiningen-Westerburg Károly szülőházán.

 

- Az aacheni dóm Szt. László kápolnája.

 

- Kossuth-emléktábla Drezdában az 1848-49-es magyar szabad-

ságharc emlékére.

 

- Magyar katonasírok 1945-1949 Celle és Pocking városokban.

 

- A berlini Reichstag homlokzatán az egyedüli idegen-nyelvű emlék-

tábla magyarul és németül emlékeztet az 1989-as rendszerváltás-

ra, a két nép barátságára és a közös reményekre.

 

A németországi magyar élet fontosabb címei

 

- Németországi Katolikus Magyar Lelkészi Szolgálat:

Ft. Dr. Cserháti Ferenc Landwehrstr. 66

80336 München

 

- Németországi Protestáns Magyar Lelkészi Szolgálat:

Gémes István Gänsheidestr. 9

70184 Stuttgart

 

- Magyar Gimnázium: Klosterberg 2

92280 Kastl /Oberpfalz

 

- Magyar Intézet: Beichstr. 3

80802 München

 

- Magyar Kultúrintézet: Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

 

- A Magyar Köztársaság Hausmannstr. 22

Kulturális Központja: 70188 Stuttgart

 

- ÉLETŰNK: Landwehrstr. 66

Katolikus havi lap 80336 München

 

- NEMZETŐR: Ferchenbachstr. 88

Politikai havi lap 80995 München

 

- Hárshegy Cserkészpark: Bülowstr. 32

81679 München

 

 

 

 

 

Németországi Magyar Szervezetek

Szövetsége (BUOD)

 

Célok

 

- A németországi magyar szervezetek és közösségek ösz-

szefogása a magyar nyelv és kultúra ápolása érdekében

kifejtett munkájuk összehangolására.

 

- Az együttműködés támogatása és a kulturális és szociális

segélytevékenység egybehangolása.

 

- A tagszervezetek képviselete állami hivataloknál és in-

tézményeknél.

 

- A népek közötti megértés elősegítése saját akciókkal.

 

Feladatok

 

- A tagszervezetek számára információs központ. Folyama-

tos tájékoztatás mindenről, ami magyar érdekeket érint.

 

- A német nyilvánosság felvilágosítása magyar ügyekben,

valamint tények és tényállások közlése.

 

- Érdekképviselet kifelé azokban a kérdésekben, amelyek a

tagszervezetek többségét érintik.

 

- Folklór fesztiválok megrendezése, tudományos szimpózi-

umok és karitatív rendezvények szervezése a népek kö-

zötti megértés szellemében.

 

 

 

(részletek az alapszabályból)

 

Tájékoztatás az Interneten: http://www.buod.de

 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (e.V.) a Frankfur-

ti Egyesületi Nyilvántartásban a 10 456 szám alatt bejegyzett.

 

A III. sz. Frankfurti Adóhivatal a Szövetség közhasznúságát elis-

merte. Adószám: 45 250 73359, Nyilvántartási szám: K-36

 

Bankösszeköttetés: Dresdner Bank (510 800 60),

egyesületi számla: 01 881 784 00

 

 

 

A kiadás időpontja: 2006. január 14.

 


Szerző: admin